Dekowall

Masz pytania? Zadzwoń

tel. 74 66 22 797

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

e-mail: sklep@dekowall.pl

Wyszukaj zdjęcie z bazy

Wgraj plik

Wgraj plik

lub Wydrukuj własne zdjęcie

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.dekowall.pl a także zakres odpowiedzialności.
 2. Właścicielem sklepu internetowego dekowall.pl jest firma Pikgroup Krzysztof Płomiński z siedzibą w Świdnicy, ul. Westerplatte 51, zarejestrowana w Urzędzie Gminy Świdnica, posiadająca NIP: 8840019483, REGON: 890014234, zwana w dalej „Sprzedającym”.
 3. „Nabywcą” nazywamy osobę prywatną lub firmę, która składa zamówienie według schematu określonego w dalszej części Regulaminu. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Składający zamówienie nabywca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. Podanie fałszywych lub niepełnych danych skutkować będzie poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.
 6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Nabywca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach nie związanych z realizacją zamówień.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do do Sklepu Internetowego oraz bezbłędne działanie systemów teleinformatycznych.

 

Rejestracja Nabywców

 1. Rejestracja w sklepie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towarów.
 2. Zakupów oraz rejestracji w serwisie dekowall.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby w pełni zdolne do czynności prawnych.
 3. Nabywca nie ma prawa żądać dostępu do systemu dekowall.pl.
 4. Rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami. W celu skorzystania z serwisu dekowall.pl akceptacja Regulaminu jest obowiązkowa.


Zawarcie Umowy

 1. Przedstawione przez Pikgroup produkty nie są ofertą handlową a jedynie zaproszeniem nabywcy do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez Pikgroup formularze zamówień online.
 2. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Nabywca nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię wykonaną na wybranym medium i według wybranej techniki.
 3. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Nabywcę według jego życzeń. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji zamówienia oraz do wzięcia pod uwagę całkowitej ceny. Wszystkie podane ceny sa cenami brutto oraz bez kosztów transportu.
 4. Podana cena końcowa uwzględnia podatek VAT (23%), zawiera koszty dostawy oraz koszty opłat licencji w przypadku wyboru zdjęć z galerii.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.


Warunki Płatności

 1. Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 9051 5531 lub za pośrednictwem bezpiecznego systemu dotPay.
 2. Inne formy płatności w tym gotówką lub czekiem nie są akceptowalne.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do zaakceptowania lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.  

 

Warunki dostawy

 1. Dostawa  produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Koszt dostawy ponosi nabywca.
 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego - Świdnica, ul. Westerplatte 51. W takim przypadku Nabywca nie ponosi dodatkowych kosztów za dostawę. Nabywca każdorazowo powinien poinformować Sprzedającego o chęci odbioru osobistego nie później jednak niż przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 4. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 7 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu otrzymani pełnej zapłaty za towar.
 5. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.
 6. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 7. Jeśli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół reklamacyjny zgodny z przepisami firmy dostarczającej. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym drogą mailową lub faksową.
 8. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. Jeśli dostarczenie produktu  jest niemożliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli nabywca zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu niezwłocznie zwrócona.
 9. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@dekowall.pl lub faksem pod nr

 

Reklamacje i zwroty

 1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi 12 miesięcy i obowiązuje od dnia, w którym Nabywca otrzymał dany towar.
 2. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu 7 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.
 3. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, Nabywca zobowiązany jest, zawsze, gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 2 dni od jej wykrycia w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć mogą wystąpić odstępstwa od kolorów i faktury towaru w porównaniu z motywami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe. Również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
 5. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez dodatkowego laminowania.
 6. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany  możliwość reklamacji wad nie przysługuje.
 7. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu, przechowywania lub użytkowania towaru nie są podstawą do reklamacji.
 8. Wraz z zawiadomieniem Nabywca ma obowiązek odesłać towar sprzedającemu wraz z pismem reklamacyjnym. Sprzedający ma obowiązek przeprowadzic proces reklamacyjny w terminie 14 dni od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
 9. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą mailową lub za pośrednictwem poczty.
 10. Wszelkie reklamacje będą przyjmowane wyłącznie pisemnie mailowo reklamacje@dekowall.pl lub na adres Pik group, ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Dekowall.pl jest serwisem produkcji na życzenie.
 2. Nabywca określa parametry zamówienia poprzez wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Nabywcy.
  Wobec powyższego zgodnie z art.10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ) nie przysługuje. Brak możliwości zwrotu dotyczy również towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.
 3. Sprzedający może odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy.

 

Prawa autorskie

 1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 2. Sprzedawane przez Dekowall produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 3. W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

Dane osobowe

 1. Przekazane do serwisu dekowall.pl przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Rejestrując się w sklepie internetowym nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do do realizacji zawartej umowy.
 3. Nabywca ma prawo dostępu do do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Może również żądać usunięcia danych.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie po uprzedniej akceptacji przez Nabywcę. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie dekowall.pl  
 3. Administrator dekowall.pl zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  sklepu – w związku z jego konserwacją, przebudową lub modernizacja. Odpowiedni komunikat zostanie zamieszczony na stronie sklepu.